สินเชื่อฟื้นฟู

สนใจสมัครสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจพร้อมรายละเอียดการสมัคร
รายได้ต่อเดือน ไม่กำหนด
อัตราต่อปี 5 ปีแรกไม่เกิน 5% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาท

สินเชื่อฟื้นฟู มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจภายในประเทศ 2567/2024

 

สินเชื่อฟื้นฟู ธปท คือ สินเชื่อวงเงินจากมาตรการทางด้านการเงินที่จะให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการต่าง ๆ หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเช่น กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ที่มีการชะลอตัว ทำให้มีรายได้น้อยลงซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน ลูกจ้างภายใต้บริษัทนั้น ๆ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟู แต่ในหลายๆบริษัทหรือสถานประกอบการก็ยังขาดเงินทุนหรือสินเชื่อธุรกิจในการช่วยประคับประคองให้ธุรกิจนั้น ๆ ยังคงสามารถจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ 

สินเชื่อฟื้นฟูมีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการสมัครขอสินเชื่อธนาคารอย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อฟื้นฟู มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ 2567/2024

  1. สินเชื่อธุรกิจเพื่อช่วยฟื้นฟูให้ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้มีสภาพคล่องทางการเงิน ในทุก ๆ ด้านที่เป็นองค์ประกอบรอบด้านในการบริหารจัดการธุรกิจนั้น ๆ  
  2. เป็นการช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ ได้มีกำลังและมีเงินในการชำระหนี้ ทั้งหนี้เดิมและหนี้ปัจจุบันจากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  3. ช่วยให้ปัญหาที่เกิดจากกรณีคนว่างงานหรือ ลูกจ้างที่มีรายได้น้อยลง ได้มีโอกาสให้ได้ทำงานและมีรายได้ตามปกติให้ได้มากที่สุด 

สินเชื่อฟื้นฟู จากสถาบันการเงินต่าง ๆ 

  • สินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารกรุงไทย

จะให้วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สูงถึง 150 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพียง 2% ต่อปี ในสำหรับ 2 ปีแรก ได้ในการผ่อนชำระจะได้รับการยกเว้นอัตราดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ด้วยระยะเวลาการชำระสินเชื่อฟื้นฟู ไม่เกิน 10 ปี  โดยวงเงินที่ได้สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดือนของธนาคารกรุงไทยจะได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่ออยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย และสำหรับสินเชื่อธุรกิจรายใหม่กับธนาคารกรุงไทยจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท 

  • สินเชื่อฟื้นฟู Soft Loan ของธนาคารไทยพาณิชย์

ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจไม่แตกต่างจากของสถาบันการเงินอื่น ๆ และนอกจากนั้นยังไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ด้วยเนื่องจากเป็นโครงการมาตรการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายและเงื่อนไขที่ออกโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย 

คุณสมบัติผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูกับธนาคารต่าง ๆ 

  • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีธุรกิจหรือสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทย และจะต้องมีการจดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน 
  1. กรณีที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจเดิมของธนาคารอยู่ก่อนแล้วจะต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 500 ล้านบาทและ จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่มาแล้วมากกว่า 90 วันขึ้นไป
  2. สำหรับลูกหนี้สินเชื่อพื้นฟูรายใหม่ จะต้องสมัครใช้บริการเพียงแค่สถาบันการเงินเดียวซึ่งไม่รวมกับสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อสินค้าอุปโภคและบริโภค 
  3. ผู้ที่ต้องการจะสมัครสินเชื่อธุรกิจต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ภายในประเทศไทยและจะต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการเงินด้วยเช่นกัน 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงินธนาคารออมสินอาชีพอิสระดอกเบี้ยต่ำอนุมัติเร็ว
รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น 30,000 บาทต่อเดือน
อัตราต่อปี ไม่เกิน 1.2% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท
สมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพผ่อนสบายๆอนุมัติเร็ว
รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
อัตราต่อปี ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงินสูงสุด วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้